Components Gestió Motor

Aquesta família de productes podem agrupar-la en 6 grups:

  • Sensors de revolucions i posició del cigonyal i arbre de lleves. Les revolucions i els sensors de sincronització són els dispositius, completats amb la bobina i l'imant permanent, que envien senyals inductius i estan situats en el costat superior del bloc de motor, prop de la manovella. Aquests sensors envien senyals sinusoïdals en corrent altern, amb una freqüència i amplitud variable segons les revolucions del motor. L'entrada donada per aquests sensors indueix l'ECU a reajustar la sincronització del motor.
  • Sensors de posició de la papallona. Aquests sensors mesuren l'angle d'obertura de la vàlvula de papallona que, controlada pel pedal de l'accelerador, regula la quantitat d'aire aspirat pel motor. FACET sotmet aquests sensors a rigorosos assajos de qualificació i durada per determinar la correcta fabricació.
  • Sensors de pressió (MAP). Aquests sensors detecten la pressió de l'aire aspirat pel col•lector d'aspiració. A través d'aquest sistema alguns tipus d'injecció electrònica calculen indirectament la quantitat d'aire d'entrada i determinen el correcte dosatge del combustible. Aquests sensors converteixen la pressió de l'aire d'entrada en voltatge proporcional, o un altre valor elèctric i els envien al sistema d'I.C.O. Aquest sistema assegura el percentatge més baix de substàncies nocives dins dels gasos de fuita i un funcionament òptim del motor.
  • Sensors de picat. Aquests sensors detecten anomalies possibles en l'explosió del combustible dins dels cilindres. En condicions normals, el combustible crema gradualment en el punt d'injecció, cap a la perifèria del cilindre, en el qual aplica una pressió constant. En cas d'explosió sobtada, el combustible esclata, causant un augment sobtat de la pressió. Això provoca un funcionament del motor reduït i pot produir danys greus als pistons/motor. FACET ha fixat les especificacions tècniques i les ha implementat ja en el laboratori i en els equips de producció.
  • Sondes de massa d'aire (caudalímetres). Les sondes de massa d'aire (MAF) detecten la massa de l'aire d'entrada i estan situats entre el filtre d'aire i la vàlvula reguladora. Aquestes sondes o sensors determinen el quocient apropiat aire/combustible, per un sistema de mesurament directe, instal•lat en alguns tipus d'injecció electrònica. El flux d'aire és convertit pel MAF en un valor proporcional del voltatge o un altre valor elèctric, i enviat a l'I.C.O. Tal sistema assegura el percentatge més baix de substàncies nocives dins dels gasos de fuita i un funcionament de motor òptim. L'alternativa més comuna al sistema anteriorment descrit és la mesura a través dels sensors de pressió (MAP-pressió absoluta múltiple). FACET ha desenvolupat 3 tecnologies de sensors de MAF:
  • Sensor calent de filferro
  • Sensor de pel•lícula gruixuda
  • Sensor de pel•lícula fina
  • Termoresistències per a temperatura d'aire i aigua. La mesura dels sensors de temperatura d'aire mesuren la temperatura de l'aire aspirat pel col•lector d'aspiració del motor a través d'un “termistor”. Amb aquesta classe de mesura, alguns tipus d'injecció electrònica avaluen indirectament la quantitat d'aire d'entrada i determinen el correcte dosatge del combustible. Aquests sensors converteixen temperatura de l'aire en un voltatge proporcional i ho envien a l'I.C.O., que elabora les dades juntament amb la pressió absoluta i el nombre de revolucions del motor. Tal sistema assegura el percentatge més baix de substàncies nocives dins dels gasos de fuita i un funcionament del motor òptim. Els sensors de “NTC” estan formats per una mescla d'òxids de metall i cristalls oxidats. Els sensors linears del “PTC” (KT o KTY) es fan amb encenalls de silici.

Veure Catàleg