Sondes Lambda

Les sondes lambda detecten la presència d'oxigen en el col•lector extractor i permeten que l'I.C.O. avaluï la “lambda” (quocient estequiomètric entre l'aire i la gasolina, que ha de ser de 14.7 a 1), per redissenyar la sincronització de la injecció i de la proporció de combustible. L'element sensible, cridat “cèl•lula” es fa de zirconia (diòxid de Zyrconium), Platí-platejat. Aquests dos materials treballen com a elèctrodes d'una bateria: mentre que la superfície externa de la cèl•lula està en contacte amb els gasos de fuita, la superfície interna detecta l'oxigen de l'atmosfera; el voltatge generat per la diversa concentració d'oxigen en les dues superfícies s'envia a l'I.C.O., que regula la mescla del combustible a través del sistema d'injecció.

Veure Catàleg