Cable Embragatge Autorregulable

El cable d'embragatge, en accionar el pedal d'embragatge, permet el desembragament del mateix del volant motor a fi de produir-se el canvi de marxes o velocitats.

En el cas dels cables d'embragatge autorregulables, els cables incorporen un dispositiu que permet el seu reglatge automàticament en cada accionament del pedal d'embragatge.

Això implica no haver de regular-se novament independentment de l'ús de l'embragatge, és a dir, no necessiten d'un manteniment.

Veure Catàleg